fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dlaczego my?

Doświadczeni pracownicy

Kadra posiadająca kwalifikacje do pracy z trudną młodzieżą, kreatywna i oddana swoim podopiecznym.

Domowe posiłki

Nasza kuchnia zapewnia całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków

Ośrodek

Spełnia funkcję opiekuńczo-wychowawczą i zapewnia bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania

Praktyki zawodowe

Innowacyjny Program –„ Socjoterapia Przez Pracę” Umożliwia odbywanie praktyk zawodowych z wynagrodzeniem dla uczniów którzy ukończyli 15.r.ż.

Biblioteka

Posiada bogate księgozbiory. Można tutaj odrobić prace domową, porozmawiać, poczytać.

Sport

Wychowankowie korzystają z sali gimnastycznej, siłowni, boiska szkolnego, regularnie trenują w Miejskim Aqaparku, i na „ Orlikach” w ramach zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

OfERTA EDUKACYJNA

Przyjęcia do naszych szkół trwają cały rok

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Klasy: IV, V, VI, VII, VIII

Proces kształcenia w naszej szkole opiera się o indywidualizację metod pracy w celu spełniania potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów. Wymagania są dostosowane do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zgodnie z zaleceniami PPP. Zajęcia lekcyjne odbywają się w małych zespołach klasowych. Uczniowie, którzy ukończyli 15 rok życia mają możliwość udziału w Innowacyjnym Programie „SOCJOTERAPIA PRZEZ PRACĘ”.

Nasi uczniowie w ramach zajęć szkolnych biorą udział także w zajęciach prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Targach Edukacyjnych i Targach Pracy.

Nasza placówka zapewnia Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczną w formie:
 • Indywidualnej opieki psychologa i pedagoga
 • Terapii psychologicznej i pedagogicznej
 • Zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • Treningu Zastępowania Agresji (ART) - prowadzonego przez Certyfikowanych Trenerów
 • Terapii uzależnień – prowadzonej przez Terapeutę ds. Uzależnień
 • Terapii logopedycznej
 • Treningu EEG- Biofeedback
 • Konsultacji i porad dla Rodziców i Prawnych Opiekunów
 • Zajęć rozwijających umiejętności uczenia się

SZKOŁA PODSTAWOWA Z PRZYSPOSOBIENIEM DO PRACY POPRZEZ OCHOTNICZY HUFIEC PRACY

Klasy: VII, VIII

Szkoła przysposabiająca do pracy dla młodzieży mającej trudności w nauce, która ukończyła 15 rok życia.

Uczniowie realizują obowiązek szkolny cztery dni w tygodniu, jednocześnie odbywają przygotowanie zawodowe aby zdobyć umiejętności lub konkretny zawód. Ucząc się pracują, a za pracę otrzymują miesięczne wynagrodzenie i mają zapewnione ubezpieczenie.


Przyuczamy do zawodów:

Piekarz, Cukiernik, Sprzedawca, Kucharz, Murarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Stolarz, Rolnik, Ogrodnik.


Wymagana:

Zgoda rodziców, Odpis aktu urodzenia, PESEL, Opinia pedagoga szkolnego, Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do pracy / po rozmowie z pracodawcą, jedno zdjęcie.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W STRZELINIE

Wychowankowie przebywają pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów. Praca w ośrodku jest szczegółowo zaplanowana, w oparciu o starannie przygotowane Plany Pracy MOS. Proponowane zajęcia ukierunkowane są na potrzeby, możliwości i zainteresowania każdego wychowanka.

Popołudniami w ośrodku organizowane są atrakcyjne dla podopiecznych zajęcia:
 • • socjoterapia
 • • terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • • Trening Zastępowania Agresji
 • • EEG-biofeedback
 • • zajęcia artystyczne (w tym wyjścia do biblioteki, Domu Kultury)
 • • zajęcia sportowo - rekreacyjne (w tym basen, Orlik, lodowisko)
 • • zajęcia filmowo - relaksacyjne (w tym kino)
 • • zajęcia kulinarne
 • • zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Ośrodek zapewnia nocleg i wyżywienie przez cały tydzień, oprócz świąt i dni wolnych ustawowo. Młodzież mieszka w funkcjonalnych i estetycznie urządzonych pokojach z dostępem do łazienki i WC.

 • • pracownię komputerową
 • • świetlicę (TV, X - box, PlayStation, wifi)
 • • kuchnię, pralnię
 • • siłownię
 • • salę gimnastyczną i boisko szkolne

Poznaj naszą kadrę

Statystyka!

48
Liczba

Uczniów
24
Liczba

Nauczycieli
142
Liczba

Absolwentów
17
Zajęcia

terapeutyczne

Aktualności

Kontakt

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 30, 57-100 Strzelin

osrodekszkolny@wp.pl

TEL./FAX 71 392 78 30

s